Hallertauer Tradition


苦味物质
α-酸(EBC 7.4) 6,2
β:α (EBC 7.7) 0,8
草酮(EBC 7.7) 26
多酚
多酚 (EBC 7.14) 4,3
多酚:α 0,7
黄腐酚 (EBC 7.7) 0,41
黄腐酚 : α 0,066
芳香物质
总油量 (EBC 7.10) 0,7
β-石竹烯:葎草 0,28
金合欢烯 (EBC 7.12) < 0,5
芳樟醇 (EBC 7.12; mg/100g) 7
芳樟醇: α 1,1
原始啤酒花的芳香印象

酿酒师的试验评估

hallertauer-tradition-beer ZN

Hallertauer Tradition 为啤酒带来浓郁,和谐的苦味。 香气的特征在于拥有花香和草药香。 除此之外,啤酒花的味道印象也很有特色。